Us presentem una Guia per a la integració laboral amb igualtat i sense discriminació dels Policies Locals que tinguin una discapacitat sobrevinguda perquè puguin realitzar altres funcions en segones activitats dintre del cos. Esperem que us sigui de molta utilitat.

Les Policies Locals tenen regulada la situació de segona activitat d’acord amb el que disposa la Llei 16/1991, de Policies Locals de Catalunya. Si es passa a segona activitat és per fer “altres funcions” complementàries i el motiu és per edat o perquè hi ha una disminució de la capacitat (discapacitat) per fer les funcions ordinàries del cos (art. 43).

Mentre que la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de policies locals no estableix cap limitació o excepció del personal que pot sol·licitar el passi a segona activitat, molts ajuntaments deneguen el passi o bé per inexistència de reglament o bé per l’inici d’un expedient de jubilació per incapacitat permanent.

Molts Ajuntaments, quan l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) reconeix una incapacitat permanent en grau de total, absoluta o gran invalidesa als membres de les Policies Locals, actuen aplicant automàticament l’article 67. 1 C) dei Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre pel que s’aprova el Text refós de la llei de l’estatut bàsic de l’empleat púbic (TREBEP), i jubila a la persona funcionària sense valorar les seves capacitats per a realitzar altres funcions en segona activitat.

El CERMI, organisme oficial de seguiment a Espanya de la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat (CDPD), en vigor des del 2006, va constatar en un informe enviat a l’ONU al 2014 que es vulnera sistemàticament la Convenció amb la policia local catalana a la qual li sobrevé una discapacitat, que implica el reconeixement d’una incapacitat laboral, ja que se’ls nega l’accés a la denominada segona activitat.

Descriu a l’ONU la situació amb una frase contundent i demolidora dient que són “vulneracions a la igualtat i no discriminació en el dret al treball de les persones amb discapacitat”.

Aquesta guia s’ha elaborat per l’Associació per la Integració Laboral-Policia Local amb Discapacitats (AILPOLD), que defensa la integració laboral amb igualtat i sense discriminació dels policies locals que tinguin una discapacitat sobrevinguda, perquè puguin realitzar altres funcions en segones activitats dintre del cos.

S’ha realitzat per donar resposta a molts arguments que s’utilitzen per justificar la discriminació d’aquestes persones amb discapacitat. Es tracta d’una guia en constant evolució, oberta a constants aportacions, actualitzacions i millores, i feta amb la vocació de donar a tots aquest policies amb una discapacitat sobrevinguda les màximes eines perquè exigeixin el seu dret al treball.