Us comuniquen una sentència ferma del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Lleida, que ha donat la raó a un Sergent de la Guàrdia Urbana de Lleida. Aquest policia local va interposar un recurs contenciós administratiu contra un Decret d’Alcaldia pel qual no s’accedia al fet que passés a situació de segona activitat quan se’l va declarar una incapacitat permanent total.

sent-lleida

Quan a aquest policia se’l va declarar una incapacitat permanent total, va presentar un escrit davant l’Ajuntament de Lleida en el que interessava que s’ordenés la seva baixa laboral com a Sergent de la Guàrdia Urbana i se’l passés a la situació de segona activitat.

Per ofici, la Directora Provincial de l’INSS va demanar a l’Ajuntament de Lleida que procedís a cursar la baixa del treballador afectat. Es va dirigir una consulta a l’INSS, tot demanant un aclariment i confirmació de la obligació de cursar la baixa. En resposta, l’INSS va remetre un ofici en el qual es feia referència al fet que els efectes econòmics de la declaració d’incapacitat serien a partir de la data en que fos baixa a l’Ajuntament. En conseqüència, es va dictar un Decret d’Alcaldia en el que finalment es resolia donar de baixa al treballador.

L’afectat va presentar un recurs de reposició en el que manifestava que no s’atenia la seva petició de passi a segona activitat. Amb un Decret d’Alcaldia, es va denegar el passi a segona activitat basant-se en entendre que el passi a segona activitat només pot ser aplicat a policies que romanguin en actiu i a ell l’havien donat de baixa.

Com diu la sentència, la interpretació és desafortunada i nociva pels drets del treballador. De cap manera es pot entendre que l’article 1 del Reglament de segona activitat fixa un requisit addicional als previstos en els corresponents articles, sinó que només està dirigit a delimitar els objectius de la norma, que són: garantir l’eficàcia del servei i les aptituds psicofísiques dels agents que estiguin en actiu.

Declara el dret a ser adscrit a la situació administrativa especial de segona activitat com a membre de la Guàrdia Urbana amb efectes des del primer dia de declaració d’incapacitat permanent total

L’actor compleix tots els requisits incloent la declaració d’incapacitat permanent total, i precisament la sol·licitud de passi a segona activitat penja d’aquesta declaració d’incapacitat com a requisit.

La sentència puntualitza que no estem davant de la qüestió dels efectes econòmics que es deriven de la pensió, sinó davant d’una sol·licitud de passi a segona activitat davant de la qual es compleixen tots els requisits.

El Fallo declara el dret de l’actor a ser adscrit a la situació administrativa especial de segona activitat com a membre de la Guàrdia Urbana amb efectes des del primer dia de declaració d’incapacitat permanent total. Així mateix es reconeix el dret de l’actor a obtenir una ocupació efectiva i a percebre les retribucions corresponents des de la indicada data.