Avui 20 de novembre de 2014 pot ser una data per recordar . L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat per “unanimitat” una moció presentada pel Grup municipal Unitat per Barcelona i un prec del Partit Popular recolçada per la resta de grups ( Partit dels Socialistes de Catalunya, Iniciativa per Catalunya els Verds-Esquerre Unida Alternativa i Convergència i Unió ) de l’aplicació de la Convenció de Nacions Unides dels drets de les persones amb discapacitat al Reglament de 2a. Activitat del Cos de  la Guàrdia Urbana, la qual també va ser aprovada pel Plenari del Consell Municipal amb data 28 de novembre de 2008.

Així com l’estudi en una Comissió de Valoració dels casos que puguin estar afectats actualment. Tanmateix serem molt cautelosos i seguirem de prop totes les actuacions del Consistori i el seu equip de Govern. Així com dels seus tècnics alhora d’aplicar la legislació vigent.

I és que l’administració ha de ser el garant del dret general a la readaptació professional de qualsevol discapacitat, tingui el grau que tingui reconegut, amb una condició física i psíquica que li permeti desplegar funcions útils. Doncs aquest dret és expressió del dret al treball i a la readaptació professional (articles 35 i 40 CE), del dret a la integració de les persones amb disminució (article 49 CE), el dret a accedir i a mantenir-se en els càrrecs públics (article 23 CE) i, si es vol, la pròpia dignitat de la persona (article 1 CE).

Adjuntem el video de la seva aprovació.( inici 3h 52 min )

Aprofitem per comentar alguns aspectes manifestats per la pròpia Gerència:

1. Actualment entenem que existeix un fet discriminatori perquè poden treballar les forces i cossos de seguretat d’altres administracions amb el mateix règim de cotització a la Seguretat Social amb una discapacitat  ( Mossos d’Esquadra, policies locals d’altres municipis de Catalunya i Espanya i bombers) i els components de la plantilla de la Guàrdia Urbana NO!

2. De les pròpies manifestacions de Gerència es dona el cas,que actualment hi ha persones amb lesions físiques dins el propi cos quet treballen. Segon punt discriminatori i d’igualtat. No cal renunciar a un dret per continuar treballant.

3. És totalment compatible la prestació de l’INSS ( viduetat, orfandat, incapacitat..) amb una retribució econòmica pel teu lloc de treball amb l’entrada de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, que modifica el Reial decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, on en el seu preàmbul es diu:

“Asimismo, se clarifica la compatibilidad en el percibo de la pensión a la que se tenga derecho por la declaración de incapacidad total en la profesión habitual con la realización de funciones y actividades distintas a las que habitualmente se venían realizando, tanto en la misma empresa o en otra distinta, como es el caso de los colectivos que tienen establecida y regulada funciones denominadas de segunda actividad.”

3.Totes les incapacitats permanents, totals, absolutes i grans invalideses, poden treballar segons la normativa vigent. No hi ha cap article al Reial decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, que ho prohibeixi.

4. Som PERSONES que per raons diferents hem acabat amb un reconeixement d’un grau de discapacitat. Que aquesta situació ja és difícil per si sola d’acceptar-la i que suposa una càrrega important com per afegir-ne més amb l’acomiadament de la teva feina per discapacitat.