cocarmi comunicat

El COCARMI dóna suport a les accions iniciades per les associacions que els representen i reclama la revisió de la normativa per garantir la plena igualtat i no discriminació dels agents amb discapacitat

Barcelona, 27 de maig de 2015.- El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI), màxim representant del moviment associatiu de la discapacitat a Catalunya,vol denunciar, conjuntament amb les entitats Associació per la Integració Laboral – Mossos d’Esquadra amb Discapacitats (AIL-MED), l’Associació per la Integració Laboral dels Bombers de la Generalitat de Catalunya amb Discapacitat (AILBOD) i l’Associació per la Integració Laboral – Policia Local amb Discapacitats (AIL-POLD), la discriminació que pateixen actualment els mossos d’esquadra, bombers i policies locals amb discapacitat quan,després de la declaració d’incapacitat permanent,intenten accedir al que s’anomena “segona activitat” dins del cos corresponent.

La segona activitat és una situació administrativa especial que permet,als agents que per raó de la seva edat o discapacitat ja no poden desenvolupar les funcions que realitzaven fins al moment, passin a complir altres tasques dins del cos.

El trasllat a aquesta segona activitat és sovint limitat a determinats casos o directament rebutjat, la qual cosa obliga a la persona afectada a abandonar el cos i perdre la condició de funcionari públic. En altres casos, els agents són enviats a casa a l’espera del trasllat sense rebre cap document oficial que els informi de la seva situació (quelcom contrari a la legislació laboral), període durant el qual no solen percebre cap salari. A més, quan es produeix el canvi de funcions ve acompanyat per canvis d’horaris, pèrdua de l’uniforme, retirada de credencial i placa, negació d’una carrera professional i la realització de tasques no sempre relacionades o auxiliars a les que es feien amb anterioritat a la situació de discapacitat. D’altra banda, en alguns casos es considera incompatible amb la percepció d’una pensió per la incapacitat permanent. En aquests casos, es vincula la incapacitat amb una jubilació forçosa, malgrat que aquesta no implica necessàriament manca de capacitat per treballar. Un informe elaborat pel Comitè Estatal de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI), assenyala que en aquests casos es pot ocupar un lloc de treball diferent amb les corresponents adaptacions o suports, si s’escau.

Limitar o negar l’accés a una segona activitat vulnera el dret a l’ocupació, la igualtat i no discriminació en l’entorn laboral. Per això, el COCARMI, AIL- MED, AILBOD i AIL-POLD reclamem una revisió de la normativa autonòmica i local relacionada amb els cossos de mossos d’esquadra, bombers i policies locals per tal de garantir als agents amb discapacitat sobrevinguda la seva reincorporació al cos en un lloc de treball digne, en igualtat de condicions i sense discriminació.

El proper 28 de maig a les 12 hores, compareixerà el president d’AILMED, Àngel Gómez-Quintero, a la Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya, per informar sobre la situació de les persones amb discapacitat del Cos de Mossos d’Esquadra amb relació als drets humans. Anirà acompanyat de Luis Cayo Pérez Bueno, president del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Antonio Guillén i Enric Botí, president i secretari general, respectivament, del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI). Abans de la compareixença seran rebuts en audiència per la Presidenta del Parlament de Catalunya, M. H. Sra. Núria de Gispert i Català.

NP Discriminació agents mossos (arrossegat)

Sobre el COCARMI. El COCARMI està integrat per una desena de federacions i associacions que donen veu a les persones amb discapacitat de Catalunya, ja sigui discapacitat física, intel·lectual, sensorial o malaltia mental (www.cocarmi.cat). Segons les darreres dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya(Idescat), corresponents a 2013, hi ha a casa nostra gairebé 514.000 persones amb algun tipus de discapacitat o malaltia mental reconeguda (10 anys abans eren 308.060). El COCARMI l’integren ACAPPS, COCEMFE Catalunya, DINCAT, Down Catalunya, ECOM, FECETC, Federació Salut Mental Catalunya, FESOCA, FEPCCAT i ONCE Catalunya. El COCARMI forma part del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que representa uns 3,8 milions de persones amb discapacitat d’unes 7.000 associacions.