Avui divendres, 12 d’abril de 2019, el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI), principal plataforma de defensa del col·lectiu a Catalunya, ha convocat els mitjans de comunicació a l’acte d’entrega, a l’Ajuntament de Barcelona (amb l’alcaldessa Ada Colau com a destinatària), del recent dictamen de Nacions Unides que denuncia la discriminació dels agents del cos de la Guàrdia Urbana amb discapacitat.

El president del COCARMI, Antonio Guillén, ha lliurat el dictamen acompanyant el Vicenç Flores, agent de la Guàrdia Urbana expulsat del cos després de ser declarat amb una incapacitat permanent total laboral arran d’un accident. Vicenç Flores presideix l’Associació per a la Integració Laboral de Policies Locals amb Discapacitat (AILPOLD) i també ha estat acompanyat per Àngel Gómez-Quintero, president de l’Associació per a la Integració de Mossos d’Esquadra amb Discapacitat (AILMED).

Vicenç Flores fent declaracions a la premsa
Amb Antonio Guillén, president de COCARMI

Amb el suport del CERMI (Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat), Flores va dur el seu cas fins al Tribunal de Drets Humans de la UE. Ara l’ONU li dona la raó reconeixent la situació de discriminació que ha patit i, a més de compensacions per a Flores, demana a l’Estat espanyol que adapti i apliqui la normativa sobre segona activitat de policies locals, mossos i bombers al mandat de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.

El dictamen pot obrir la porta a nous recursos per part d’altres agents de la Guàrdia Urbana, d’agents de policies locals, mossos i bombers d’arreu de Catalunya que han patit, o estant patint, situacions similars de discriminació per part de les administracions corresponents.

Així mateix, juntament amb el dictamen s’ha fet entrega d’una petició via registre municipal a la alcaldessa amb el següent contingut:

“Excel·lentíssima senyora,

El passat 2 d’abril, el Comitè sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat va aprovar, en virtut de l’article 5 del Protocol Facultatiu, un dictamen respecte de la comunicació núm. 34/2015, les conclusions del qual reproduïm, literalment, a continuació:

C. Conclusión 

  1. El Comité, actuando en virtud del artículo 5 del Protocolo Facultativo, dictamina que el Estado parte ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 27 apartados a), b), e), g), i) y k), por el mismo y leído conjuntamente con el artículo 3 apartados a), b), c), d) y e); el artículo 4 párrafo 1 apartados a), b), y d) y párrafo 5; el artículo 5 párrafos 1, 2 y 3 de la Convención. En consecuencia, el Comité formula las siguientes recomendaciones al Estado parte:
  2. a) En relación con el autor, el Estado parte tiene la obligación de:
  3. i) Proporcionarle al autor el derecho a una compensación por los gastos judiciales en que haya incurrido para presentar esta comunicación;
  4. ii) Adoptar medidas apropiadas para garantizar que el autor pueda ser sometido a una evaluación funcional alternativa, ya sea considerando las capacidades que podría tener en una segunda actividad u otras actividades complementarias, incluyendo los eventuales ajustes razonables que puedan requerirse.
  5. b) En general, el Estado parte tiene la obligación de adoptar medidas para evitar que se produzcan vulneraciones similares en el futuro, lo cual comprende:
  6. i) Tomar todas las medidas que sean necesarias para ajustar el Reglamento de Segunda Actividad de la Guardia Urbana de Barcelona (ordenanza) y su aplicación con los principios de la Convención y las recomendaciones del presente dictamen, para asegurar que “el pase a segunda actividad” no sea limitado a personas con grado de discapacidad parcial;
  7. ii) De la misma manera, armonizar la diversidad de normativas locales y regionales que regulan el pase a segunda actividad de quienes se desempeñan como funcionarios en la administración pública, de conformidad con los principios de la Convención y las recomendaciones del presente dictamen.
  8. De conformidad con el artículo 5 del Protocolo Facultativo y el artículo 75 del reglamento del Comité, el Estado parte debe presentar al Comité, en un plazo de seis meses, una respuesta por escrito, que habrá de incluir información sobre las medidas que haya adoptado en vista del dictamen y las recomendaciones del Comité que figuran en la presente comunicación. Se pide asimismo al Estado parte que publique el dictamen del Comité, lo haga traducir a su idioma oficial y le dé amplia difusión, en formatos accesibles, a fin de que llegue a todos los sectores de la población.”

Tenint en compte les valoracions del Comitè, instem a l’Ajuntament de Barcelona a cessar en la discriminació cap als agents de la Guàrdia Urbana amb discapacitat sobrevinguda i a adoptar les mesures necessàries per què puguin passar a desenvolupar tasques en segona activitat.

Cordialment,

Antonio Guillén

President COCARMI

Barcelona, 12 d’abril de 2019”