El passat 29 d’abril al ple del Parlament de Catalunya la senyora Carmen de Rivera, del Grup Parlamentari de Ciutadans ha formulat una pregunta al Govern sobre el col·lectiu de mossos d’esquadra amb discapacitat. Lluita i causa idéntica a la nostra. La pregunta va començar sobre el contingut d’un informe d’Inspecció de Treball i Seguretat Social de Barcelona, realitzat a requeriment d’un jutjat, sobre la integració de mossos d’esquadra amb discapacitat que dictamina que Interior: 1.Discriminava a nivell retributiu a mossos amb discapacitat. A diferència de nosaltres que ni tant sols ens mantenen un lloc de treball i ens expulsen del cos. 2.Que es segueix mantenint aquesta discriminació amb la resta de decret encara vigent de segona activitat. Com en el cas de molts municipis que o bè per no desenvolupar el reglament de 2a Activitat o per aplicar-ho incorrectament. Doncs bé, davant la pregunta de si persistirà en aplicar un decret discriminatori per raó de discapacitat segons Inspecció de treball, el conseller d’Interior senyor Espadaler respon reconeixent “tot aquest element discriminatori, que hi és, tal com testimonia i vostè ara mateix ho posava en valor”. És a dir, que respecte a mossos d’esquadra amb discapacitat el conseller Espadaler diu clarament “tot aquest element discriminatori, que hi és”. Per tant, reconeix la discriminació. Recordem que aquest senyor representa també a totes les policies locals realitzant la coordinació institucional amb les juntes locals de seguretat, la Comissió de Policia de Catalunya i les comissions regionals de seguretat. També diu que “el tema dels mossos de segona ocupació és un tema complicat i que el Govern té la ferma i clara voluntat de resoldre” i que ha intentat fer “en la Llei d’acompanyament dels Pressupostos d’enguany, modificar dues qüestions: la llei i modificar aspectes d’aquest decret”, així com que la voluntat del Govern respecte a aquest tema és “tractar per igual a tothom, tractar per igual a tothom en el marc del compliment de la llei” i “de no fer cap tipus de discriminació a aquest col·lectiu”. Li recordem des d’aquí al senyor conseller que la “ferma i clara voluntat de resoldre” la discriminació que patim moltes persones amb discapacitat en el cos de mossos d’esquadra i companys de la policia local no pot passar per presentar al Parlament una modificació de la llei amb l’objectiu de consolidar legalment la discriminació introduint un article 64 bis a la llei de mossos d’esquadra per expulsar del cos i baixar retribucions a certs graus de discapacitat. I no sols ho diem nosaltres, ho diu el CERMI, com a organisme oficial de seguiment a Espanya de la Convenció de l’ONU sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, que va veure discriminació per motiu de discapacitat per part del Departament d’Interior, i que va realitzar un informe demolidor contra la modificació de la llei de mossos que es pretenia introduir en la llei de mesures fiscals, financeres i administratives per a l’any 2015. També va realitzar informe manifestant la vulneració de drets fonamentals també a les polcies locals. En síntesi, el tema de la discriminació al decret es volia resoldre modificant la llei amb un nou article discriminatori per raó de discapacitat. Utilitzem foc per apagar un foc? Davant d’això, com es pot tenir la poca vergonya de dir que “la voluntat del departament és tractar sense cap mena de discriminació”? El conseller Espadaler diu que “el tema dels mossos de segona ocupació és un tema complicat”. No és cert. No hi ha cap complicació. És un tema de clara voluntat política. Poc ha canviat la situació des de que aquesta associació ho va explicar al Parlament al gener de 2008 en una Comissió d’Interior, seguim pràcticament igual, amb discriminació per tenir una discapacitat. Només hi ha una situació a la llei de mossos en que podem estar, conseller Espadaler, una situació que la llei de la seguretat social diu que és compatible, en que es realitzem funcions complementàries i de la que la llei estableix que poden passar disminuïts psicofísics: LA SOLUCIÓ ÉS RECONEIXER EL DRET QUE TENEN AQUESTES PERSONES A PASSAR A SEGONA ACTIVITAT. A que és fàcil? Com bé diu la diputada a la pregunta aquest decret “no compleix ni amb la Convenció de l’ONU dels drets de les persones amb discapacitat ni amb la directiva europea ni amb la Llei General de Seguretat Social”, i “seguir aplicant el decret” permet “la continuïtat d’una sèrie de pràctiques abusives”. La solució és fàcil i perfectament possible, només és qüestió de voluntat.